Általános szerződési feltételek

 English version of General Contract Terms
 
PDF változat >>
 
Az utazási szolgáltatások nyújtásának általános feltételei
 
1.         Irányadó jog
 
A LILI-N Tour Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Rövidített név,LILI-N Tour Kft. ( 1035. Budapest Vörösvári út 21., telefon: + 363 1 244 80 55, e-mail: info [@] obudatravel.hu,  adószám: 11733663-2-41, cégjegyzék szám: 01 09 932241   ) által szervezett utazásokra a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény („Ptk”) 415. – 416. § és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.)) Kormányrendelet (a „Rendelet”) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, a jelen általános szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.
 
2.         Utazási szolgáltatások tartalma
 
2.1 Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díját forint összegben, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket forint összegét és azok tartalmát, valamint a forint végösszegét, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a Lili N Tour Kft által kiadott, illetve általa megjelölt utazási  feltételek rögzíti. Ezen tájékoztatóban foglalt és az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokra vonatkozó feltételek az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, amelyek megismerését és elfogadását az utas a szerződés aláírásával kifejezetten elismer. A Lili N Tour Kft fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatóban foglalt feltételeket módosítsa. Ennek lehetőségét az utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul vesz.
2.2      Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan a Lili N Tour Kft által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a Lili N Tour Kft haladéktalanul írásban értesíti az  utasokat.
2.3      Az utas és a Lili N Tour Kft között létrejövő utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: (I) jelen általános szerződési feltételek, (II) az egyes utazási szolgáltatások tekintetében Lili N Tour Kft által az interneten közzé tett tájékoztató, (III) a foglalási visszaigazolás, (IV) részvételi jegy/elektronikus repülőjegy.
 
3.            Foglalás
 
3.1      Az utas a Lili N Tour Kft által megjelölt www.obudatravel.hu honlapon a fenti 2. pontban hivatkozott egyes szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók, valamint jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kezdeményezi az adott utazási szolgáltatás lefoglalását és az utazási szerződés megkötését. A foglalás során utas köteles a személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni. Ennek megszegéséből eredő minden kárért utas felel. Utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez, az utazási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben történő kezeléséhez, valamint azok továbbításához az utazási szolgáltatások teljesítésében részt vevő harmadik személyek részére (akár Magyarországon belül, akár külföldre – az utazási szolgáltatás jellegétől függően).
3.2      A foglalásról a Lili N Tour Kft papír alapon személyesen vagy elektronikus úton, az utas által a foglalás során megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amely tartalmazza az utazási iroda és az utas által megadott személyes adatokat, a foglalás tárgyát képező utazási szolgáltatás részletes feltételeit, különösen, de nem kizárólagosan a fizetési feltételeket, lemondási feltételeket. A foglalási visszaigazolás az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3.3      Az utazási szerződést – annak valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni és papíron, vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsájtani. Az utazási szerződést módosítani, illetve attól elállni csak abban a formában lehet, amilyen formában a szerződést megkötötték. Az utas a repülőjeggyel és /vagy a szálloda voucherrel együtt megkapja az ÁSZF-t pdf formátumban.
 
4.            Fizetési feltételek
 
4.1      A részvételi díjat az utas a foglalás során megjelöltek szerint a Lili N Tour Kft székhelyén/telephelyén személyesen készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni egyösszegben oly módon, hogy az legkésőbb a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig a Lili N Tour Kft bankszámláján megjelenjen.Hitelkártyás fizetés esetén a részvételi díj azon a napon tekintendő megfizetettnek, amikor az teljes egészében Lili N Tour Kft számláján jóváírásra került. Amennyiben utas a részvételi díjat nem vagy nem teljes egészében fizeti meg a foglalási visszaigazolásban jelzett időpontig, Lili N Tour Kft foglalási rendszere automatikusan törli a foglalást. Ezt utas a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával tudomásul veszi.
4.2      A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Lili N Tour Kft egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas-, baleset-, poggyász- és az útlemondási biztosítást, valamint a külön felszámolásra kerülő díjakat (pl.: reptéri illeték) és nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértékét szállás foglalás esetén a foglalási visszaigazolásban közli Lili N Tour Kft az utassal, repülőjegy esetében a légitársaság szabályai érvényesek. Az utas által a részvételi díjnak minden egyéb költséggel adóval, járulékkal együtt fizetendő teljes díjának („szolgáltatási díj”) forintban meghatározott összértékét, Lili N Tour Kft köteles utas tudomására hozni.
4.3. A foglalási visszaigazolás tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazási szolgáltatás szolgáltatási díja mely szolgáltatások, költségek, járulékok ellenértékét képezi.
4.4   Lili N Tour Kft az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40%-nak megfizetését követelheti utastól, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés  ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Lili N Tour Kft -re. A részvételi díj és az adó, illeték és egyéb terhek (együtt: szolgáltatási díj) teljes összegének megfizetését Lili N Tour Kft legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti utastól, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
4.5
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat.  A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Utasainknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztása után a cégünk által megküldött link segítségével  a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát. 
 
Az Ön személyes adatainak védelme a (Lili N Tour Kft) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).
 
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 
 
4.6      Díjemelés lehetősége csak abban az esetben állhat fenn Lili N Tour Kft részéről, ha a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy a deviza – a Lili N Tour Kft közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti –árfolyama emelkedik. A díjemelés mértéke arányos a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát és számítási módját a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell az utassal. A foglaláskori szolgáltatás árát a Lili N Tour Kft a foglalástól számított 20 napon belül nem változtatja.
 
5.         Részvételi jegy / Voucher
 
5.1      Lili N Tour Kft a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazási szolgáltatás(ok) igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et, (Vouchert) / repülő utak esetében elektronikus vagy papír repülőjegyet állít ki az utas részére, amelyet Lili N Tour Kft az utas által a foglaláskor megjelölt módon személyesen vagy elektronikus úton juttat el utas részére.
 
6.         Külföldi utazások feltételei
 
6.1      A külföldre történő kiutazáshoz érvényes útlevél, vízum, egyéb szükséges dokumentáció beszerzéséről, valamint az egészségügyi és bármely más, az adott ország által támasztott követelményeknek való megfelelésről az utas köteles gondoskodni. Ennek hiányából, nem megfelelőségéből eredő károkért és költségekért Lili N Tour Kft semmilyen felelősséggel nem tartozik.
6.2      Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt tovább-szállítás vagy megőrzés céljából az Lili N Tour Kft  vagy közreműködője, pl. fuvarozó vállalat átvette.
 
7.         Elállás Lili N Tour Kft részéről
 
Lili N Tour Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől az alábbiak szerint:
7.1      Amennyiben Lili N Tour Kft  nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben Lili N Tour Kft ilyen helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat kifizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti, ha az az eredetinél magasabb értékű, a díjkülönbözetet az utas köteles megtéríteni.
7.2      A fentieken túlmenően – ha Lili N Tour Kft nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől - az utast megilleti az elállással okozott kár megtérítése, kivéve:
- ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható, ellenőrzésén kívül eső és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható külső körülmény miatt (ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét)– különösen, de nem kizárólagosan az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy
- ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el és a Lili N Tour Kft az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül írásban az utast tájékoztatta.
7.3      Amennyiben a Lili N Tour Kft az utas érdekkörében felmerült ok miatt áll el a szerződéstől a Lili N Tour Kft –t felelősség, illetve kártérítési/kártalanítási kötelezettség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium kifejezetten nem ajánlja.
7.4 Megrendelés lemondásának módja és feltételei, elállás jogának feltételei a  {45/2014. (II.26) Korm.rendelet} rendelkezéseit figyelembe véve lettek kialakítva.
 
 
8          Elállás az utas részéről
 
Utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozatával az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.
8.1      Ha Lili N Tour Kft az utazási szerződés lényeges feltételét – az árát -  az indulás előtt rajta kívülálló okból 8 %-ot meghaladó mértékben bármely okból (beleértve a bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, valamint devizaárfolyam megváltozása)  felemeli, az utast köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ez esetben az utas elállhat a szerződéstől, vagy a változásokat elfogadva felek módosíthatják az utazási szerződést. Az utas a döntéséről köteles Lili N Tour Kft-t haladéktalanul írásban értesíteni. Ha utas eláll a szerződéstől, az utas élhet a 7.1 pontban leírt díj visszafizetési, illetve helyettesítő szolgáltatás követeléssel, valamint a 7.2 pont szerinti kártérítési igényével.
8.2   Az utas elállhat a szerződéstől, ha az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a Külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben Lili N Tour Kft köteles utasnak azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, Lili N Tour Kft a díjkülönbözetet utasnak megtéríti. Amennyiben az utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést.
8.3      Ha az utas 8.2 pont miatt áll el a szerződéstől, Lili N Tour Kft köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.
8.4      Az utas elállás esetére Lili N Tour Kft bánatpénzre  jogosult, kivéve ha az utas az áremelést miatt a 8.1 alapján, vagy a 8.2 pont alapján áll el a szerződéstől, illetve, ha az utas az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábban áll el a szerződéstől. Amennyiben az utas az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely igénybevételével kötött szerződés esetén pedig 45 napnál korábban áll el a szerződéstől, úgy Lili N Tour Kft a részvételi díj 10%-át jogosult követelni bánatpénzként. Az utas minden egyéb olyan elállása esetére, amely nem a Lili N Tour Kft érdekkörében felmerült okra vezethető vissza, Lili N Tour Kft a szolgáltatási díj (maximum) 100% -ának megfelelő összeget követelhet bánatpénzként. A bánatpénz a lemondás hatályosulásával esedékessé válik.
 
9.         Lili N Tour Kft kötelezettségei
 
1.    Lili N Tour Kft felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
Ha a Lili N Tour Kft az utazást
- nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, kivéve ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
- ha az utazás megkezdését követően Lili N Tour Kft a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni; ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át; ha Lili N Tour Kft ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, Lili N Tour Kft köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.
9.3      Lili N Tour Kft felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért- kivéve, ha sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen (de nem kizárólagosan)
- ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
- ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a Lili N Tour Kft ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
- vis maior esetén.
9.4          Lili N Tour Kft közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
9.5      Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel, Lili N Tour Kft semmiféle mögöttes felelősséggel nem tartozik az ilyen károk megtérítéséért.
9.6      Lili N Tour Kft köteles utast tájékoztatni az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokról, előírásokról (pl. útlevél-, vám-devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint utas köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ennek ismertetéséről az utas kap egy tájékoztató levelet a fizetést követően – jeggyel, voucherrel stb. együtt. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
9.7      Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását hitelt érdemlően bizonyítható módon, lehetőleg írásban az utaskísérővel és/vagy a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő és/vagy a helyszíni szolgáltató az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles Lili N Tour Kft tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A Lili N Tour Kft köteles a bejelentett kárigényt felülvizsgálni, és álláspontjáról az utazás tényleges befejezését követő 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.
9.8      A Lili N Tour Kft nem felel, de köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha az utasnak nehézségei támadnak amiatt, hogy
- az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Lili N Tour Kft kellő gondossággal sem láthatta előre, illetvea zt nem volt képes elhárítani, vagy
- vis maior (olyan szokatlan előre nem látható körülmény, amely a Lili N Tour Kft akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani) esete következett be.
 
B.       Egyes utazási szolgáltatások nyújtásának speciális feltételei
 
1.         Repülőjegy értékesítés
 
1.1      A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy az utazási szolgáltatást Lili N Tour Kft kiközvetíti utas felé, azonban az utazási szerződés az utas és a repülőtársaság között jön létre. Utazásra kizárólag a repülőjegy jogosítja az utast (a foglalási visszaigazolás nem). Ezért a repülő utakra a repülőtársaságok utazási feltételei az irányadóak, azoknak a repülőtársaság általi változtatásáért Lili N Tour Kft nem felel.
1.2      A repülőtársaság által előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, amelyért Lili N Tour Kft szintén nem vonható felelősségre. A repülőjárat kiesése, vagy technikai okokból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasokat kártalanítani, illetve az utasok szállításáról gondoskodni.
1.3      Az útipoggyász súlya charter gépen és a menetrendszerű gépen – a repülőtársaság eltérő rendelkezése hiányában - 20 kg, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges, melyért az utasnak a repülőtársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,
1.4      Charter-repülőjárattal szervezett utazások esetén Lili N Tour Kft az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért felelősséget nem vállal.
1.5      Egyes repülő járatokon lehetőség van adott ülőhely foglalására, illetve speciális étel igénylésére. Utas tudomásul veszi, hogy ezekre a szolgáltatásokra nem minden repülőjárat esetében van lehetőség, továbbá hogy azon repülőjáratok esetén, ahol ezen szolgáltatások igényelhetőek, azokat az adott repülőtársaság általános szerződési feltételei szerint veheti igénybe.
 
2.         Szállás
 
2.1      Lili N Tour Kft minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tájékoztatóiban az adott szálláshelyre vonatkozólag a valóságnak megfelelő, helytálló információkat közöljön. Lili N Tour Kft mentesül a felelősség alól az utassal szemben, ha bizonyítást nyer, hogy Lili N Tour Kft -nek nem felróható módon a szálláshely félreinformálta a szálláshely körülményeiről, az igénybevétel feltételeiről és ezért nyújtott önhibáján kívül téves információt a tájékoztatóban. Ilyen esetben az utas közvetlenül a szálláshelytől követelheti kárai megtérítését. Lili N Tour Kft kötelezettséget vállal arra, hogy utas érdekeinek érvényesítésének elősegítése érdekében utas mellett eljár a szálláshellyel szemben.
2.2      Lili N Tour Kft mind az internetes tájékoztatójában, mind a foglalási visszaigazolásban tájékoztatja az utast a szálláshely típusnak az adott ország szabályai szerinti komfortfokozat besorolásáról, minősítéséről.
2.3      Lili N Tour Kft az internetes tájékoztatóban, valamint a foglalási visszaigazolásban jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza –e az étkezés(ek) illetve egyéb szolgáltatások díját.
2.4      A szállás igénybevételére kizárólag a voucher jogosítja az utast (a foglalási visszaigazolás önmagában nem).
 
3.         Utazási csomag
 
3.1      Utazási csomag tekintetében Lili N Tour Kft tájékoztatót bocsájt utas rendelkezésére az értékesített utazási csomagra vonatkozóan, mely egyértelműen és pontosan tartalmazza:
- a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,
- a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb  kötelező terhek forintban meghatározott összegét és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást,
- az előleg összegét és a teljes díj fennmaradó részének fizetési rendjét,
- az úti célt, az útvonalat és a jelentősebb tartózkodási helyeket,
- a szállás helyét, típusát, komfortfokozatát – ha ez eltér a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást és a komfortfokozat hazai besorolását -,
- a szállítóeszköz(öke)t, jellemzőit, kategóriáját,
- az étkezési rendet,
- az utazás elindításának minimális létszámát és azt a határidőt, ameddig az utast tájékoztatni köteles, amennyiben az utas létszám nem éri el a minimumot,
- az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat ( pl. egészségügyi előírások).
3.2    Lili N Tour Kft fenntartja azt a jogát, hogy a  tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen, ha:
- az utassal történő kifejezett megállapodás alapján utazási szerződésben ezt rögzíti,
-a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal igazolható módon közli.
 
4.         Egyéb programok
 
4.1      Az utazás kezdetének helyét és időpontját, a találkozás helyét és időpontját és az utazás befejezésének helyét és időpontját a jelen utazási szerződés részét képező Részvételi Jegy tartalmazza.
 
5.      Biztosítások
 
5.1       Lili N Tour Kft az Aegon Biztosító Rt –vel kötött megállapodás alapján jogosult biztosítási szerződések megkötését kiközvetíteni az utas és a biztosító között egyes utazási biztosítási szolgáltatások tárgyában. Az utas tudomásul veszi, hogy Lili N Tour Kft közvetítésével a biztosítási szerződés az utas és a biztosító között jön létre, amely alapján a biztosító válik a kockázatviselés kötelezettévé. A biztosítási szerződésre a biztosító társaság általános szerződési feltételei az irányadóak, amelyet a Lili N Tour Kft a biztosítási kötvénnyel együtt az utas rendelkezésére bocsájt
5.2    Amennyiben az utas Lili N Tour Kft közvetítésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, Lili N Tour Kft köteles a biztosítási kötvényt, annak szabályzatát, az igénybevételére jogosító bizonylatot, az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg utasnak átadni.
A biztosítási szerződés részét képezik az Aegon Biztosító Rt. feltételei. Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas nyilatkozik arról, hogy az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás és az utasbiztosítás hatályos feltételeit, továbbá az Aegon Biztosító Rt. főbb adatait tartalmazó ügyfél tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.
Az utazási szerződésre a jelen áltanos szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadóak.
 
A jelen szerződéssel kapcsolatosan a Felek között felmerülő jogviták elbírálására a Felek kikötik – értékhatártól függően - Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával utas kijelenti, hogy azokat elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el, mint a közte és az Lili N Tour Kft között létrejövő utazási szerződés elválaszthatatlan része.
 
Budapest, 2013……….